Mis on PD ja kas ma saan seda ise mõõta?

Silmavahe ehk PD on väärtus, mis tähistab pupillidevahelist kaugust millimeetrites. PD-number võib olla toodud eraldi parema ja vasaku silma kohta (kaks PD-numbrit retseptil) või silmavahe kokku (üks PD-number retseptil) Soovituslik on lasta silmavahe mõõta optikakaupluses ning üldjuhul tehakse seda retsepti väljastamisel. PD on vajalik prilliläätsede tsentri määramiseks, mis tähistab kõige teravama nägemise punkti.

Kui retseptilt on silmavahe puudu, siis kodus on võimalik PDd mõõta joonlauaga. Soovitatav on lasta mõõta seda kaaslasel, kuid saab ka üksi peegli ees mõõta. Seista tuleks kaaslase või peegli ette, joonlaud asetada paralleelselt kulmudega nii, et joonlaua null asetseks vaskaku silma pupilli keskel. PD-mõõt on see number, mille juures asetseb joonlaual parema silma pupilli keskkoht.

Teine võimalus on asetada joonlaud laubale, samamoodi paralleelselt kulmudega, nii et joonlaua all oleks näha teie silmi. Ärge painutage joonlauda oma näo vastu ja laske kaaslasel teha pilt umbes 2meetri kauguselt. Saatke pilt koos oma nimega veebipood@prooptika.ee.

What is PD and can I measure it myself?

Pupillary distance or PD is the distance between the centres of your pupils and it is measured in millimetres. The PD number can be given separately for the right and left eyes (two PD numbers on the prescription) or as a total pupillary distance (one PD number on the prescription). It is recommended that the distance be measured at an optician, and this is usually done when the prescription is issued. PD is required to determine the centre of the eyeglass lenses, which is the point of sharpest vision.
If the prescription does not include a pupillary distance value, it can be measured with the help of a ruler. It is recommended to have it measured by someone else, but you can also do it alone in front of a mirror. You should stand in front of your partner or mirror, the ruler placed parallel to the eyebrows so that the ruler’s zero point is in the middle of the pupil of the left eye. The PD value is the number at which the centre of the right eye’s pupil is located on the ruler.
Alternatively, place the ruler on your forehead, parallel to your eyebrows, so that your eyes are visible under the ruler. Do not bend the ruler against your face and ask your partner to take a picture from a distance of about 2 metres. Send the picture together with your name to veebipood@prooptika.ee.

Что такое PD и можно ли его измерить самостоятельно?

PD — межзрачковое расстояние — это величина, которая показывает расстояние между центрами зрачков в миллиметрах. PD может быть указано как отдельно для правого и левого глаза (два показателя PD в рецепте), так и в виде общего расстояния между зрачками (один показатель PD в рецепте). PD рекомендуется измерять в магазине оптики, обычно это делают при выписывании рецепта. PD требуется для определения центра линз для очков, что обозначает точку наибольшей остроты зрения.
Если в рецепте не указано значение PD, его можно измерить дома с помощью линейки. Рекомендуется, чтобы его измерял другой человек, но это также можно сделать самостоятельно перед зеркалом. Встаньте перед партнером или зеркалом и приставьте линейку параллельно бровям так, чтобы ноль находился посередине зрачка левого глаза. Значение PD — это число на линейке, которое приходится на центр зрачка правого глаза.
Другой способ — приложите линейку ко лбу параллельно бровям так, чтобы под линейкой были видны глаза. Не наклоняйте линейку к лицу, и пусть партнер сделает снимок с расстояния около двух метров. Отправьте фотографию, указав свое имя, на адрес эл. почты veebipood@prooptika.ee.