Teie ees on „Pro Optika prillikindlustuse tingimused“. Siit saab ülevaate prillikindlustuse tingimustest ja hüvitamise põhimõtetest, sealhulgas piirangutest ja välistustest. Palun võtke endale aega ja lugege kindlustustingimused läbi, vajadusel pidage meiega nõu. Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS, kindlustust vahendab OptiPRO OÜ. 

Kindlustuslepinguga seotud isikud

 1. Kindlustusandja on If P&C Insurance AS (edaspidi If), äriregistri kood: 10100168, aadress: Lõõtsa 8a, 11 415 Tallinn, www.if.ee.
 2. Kindlustusvõtja on isik, kes on sõlminud Ifiga kindlustuslepingu. Kindlustatu ehk kindlustatud isik on kindlustusvõtja. If tugineb lepingu sõlmimisel kindlustusvõtja poolt avaldatud andmetele ja kindlustushuvile.
 3. Kindlustusandja volituse alusel vahendab prillikindlustust kindlustusagent OptiPRO OÜ (edaspidi Pro Optika), äriregistri kood: 10125659, aadress: Jüri 19a, 65608 Võru. Agent esindab Ifi kindlustuslepingute sõlmimisel sh kindlustusmaksete vastuvõtmisel, kindlustuslepingutega seotud avalduste vastuvõtmisel, kahjude käsitlemisel ja hüvitise väljamaksmisega seotud toimingute tegemisel Eestis. Agendil ei ole õigust kindlustuslepinguid ennetähtaegselt lõpetada.

Kindlustusobjekt

 1. Kindlustusobjekt on Pro Optikast ostetud ja poliisil märgitud uued nägemis- või päikeseprillid või prilliraamid.
 2. Prillid või prilliraamid on kindlustatud vastavalt Pro Optika ostutellimusel märgitule, edaspidi kas “prillid” (raamid koos klaasidega) või “raamid” (ainult prilliraamid).

Kindlustussumma

 1. Kindlustussumma on võrdne prillide või raamide ostuhinnaga ja see on märgitud poliisile.
  6.1. Kui kindlustusjuhtumi toimumise ajaks on prillide või raamide hind kasvanud (nt soodustusega ostu korral), on kindlustussummaks ostuhind, mitte uus hind.

  Prillide hinnavahemik      Kindlustumakse      Omavastus
  75-150 €                                      12 €                             10 €
  151-250 €                                    19 €                             20 €
  251-350 €                                   28 €                            30 €
  351-500 €                                    42 €                            40 €
  501-700 €                                    65 €                            60 €

Kindlustuse kehtivus

 1. Kindlustus kehtib poliisile märgitud kindlustusperioodi jooksul.
  7.1. Kui prillid või raamid antakse kindlustusvõtjale üle Pro Optika kaupluses, hakkab kindlustus kehtima prillide või raamide kindlustusvõtjale üleandmise hetkel.
  7.2. Kui prillid või raamid saadetakse kindlustusvõtjale postiga, hakkab kindlustus kehtima hetkel, mil Pro Optika annab need üle postiettevõttele.
 2. Kindlustus kehtib kogu maailmas.

Kindlustusjuhtum

 1. Kindlustusjuhtum on prillide või raamide äkiline ja ettenägematu hävimine või kahjustumine, mis ei ole välistatud.

Välistused

 1. If ei hüvita kahju:
  10.1. kui sündmus ei vasta kindlustusjuhtumi tunnustele;
  10.2. mis ei ole tingitud kindlustusjuhtumist;
  10.3. kui kahju ei tekkinud äkiliselt ja ettenägematult;
  10.4. kui prillid või raamid kadusid, varastati või rööviti;
  10.5. mis kuulub hüvitamisele garantii alusel või hüvitatakse teise kindlustusseltsi poolt või mis on Ifi poolt teise kindlustuslepingu alusel juba hüvitatud;
  10.6. mis tekkis prilliklaasidele, kui kindlustatud olid ainult raamid (vt p 5).
 2. Kindlustusjuhtumiks ei loeta prillide või raamide loomulikku kulumist, samuti kriimustumist, kui kriimud ei takista nägemist või prillide või raamide kasutamist.
  Pro Optika prillikindlustuse tingimused TPRO-20211 3

Muud välistused

 1. If ei hüvita, kui:
  12.1. kindlustusjuhtumi põhjustas tahtlikult või raske hooletuse tõttu kindlustusvõtja või isik, kelle eest kindlustusvõtja vastutab;
  12.2. kindlustusvõtja või isik, kelle eest kindlustusvõtja vastutab, esitas Ifile kahjukäsitluse käigus ebaõigeid andmeid;
  12.3. keegi teine on kahju hüvitanud;
  12.4. kindlustusjuhtumi põhjustas tuumarelv, tuumaenergia või radioaktiivsus;
  12.5. kindlustusjuhtumi põhjustas sõda või sõjasarnane olukord, ülestõus, massiline korratus.

Terrorism

 1. Terrorismiks loetakse mistahes tegu, sealhulgas vägivalla kasutamist:
  13.1. mis on toime pandud ühe inimese või inimeste grupi poolt, kes tegutseb iseseisvalt või seoses mõne organisatsiooniga ja
  13.2. sellel teol on poliitiline, usuline või ideoloogiline eesmärk, sh valitsuse mõjutamine või avalikkuses hirmu tekitamine poliitilisel, usulisel või ideoloogilisel eesmärgil.
 2. If ei hüvita kahju, mille põhjuseks on terrorism või terrorismiakti vältimise abinõud.

Rahvusvahelistest sanktsioonidest tulenevad piirangud

 1. Kõik riskid, mille kindlustamine on vastuolus või mis muutuvad vastuolus olevaks piirangute, keeldude või sanktsioonidega, mis kehtestati ÜRO, Euroopa Liidu, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi või Ameerika Ühendriikide poolt, on kindlustuskaitsest välistatud alates päevast, mil eelnimetatud piiranguid, keelde või sanktsioone kohaldatakse vastava kindlustuslepingu suhtes.
 2. Kui ÜRO, Euroopa Liidu, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi või Ameerika Ühendriikide kehtestatud sanktsioonid takistavad otseselt või kaudselt kindlustusteenuse osutamist vastava kindlustuslepingu alusel, on kindlustusandjal õigus kindlustusleping üles öelda, saates kindlustusvõtjale kirjaliku teate. Kindlustusleping loetakse üles öelduks 14 päeva möödumisel päevast, mil ülesütlemisteade jõudis kindlustusvõtjani. Kommunikatsioonikatkestuse korral loetakse, et ülesütlemisteade on üle antud, kui teade on välja saadetud või teadet on üritatud välja saata.

Ohutusnõuded

 1. Kindlustatu peab käituma heaperemehelikult ja mõistliku hoolikusega, et vältida kahju tekkimist või suurenemist.
  Näiteks prilliklaase ei tohi puhastada liivase lapiga.
 2. Prille taskus või kotis hoides, peavad prillid olema prillitoosis.
 3. Kindlustatu peab järgima Pro Optika poolt ostuga kaasa antud kasutaja meelespead.

Tegutsemine kahjujuhtumi korral

 1. Prillide või raamide kahjustumise või hävimise korral tuleb pöörduda esimesel võimalusel Pro Optika esindusse ning esitada kahjuavaldus. Kahjuavalduse vorm on kättesaadav Pro Optika esinduses.
 2. Kui prillid või raamide on alles, tuleb Pro Optikale esitada ka hävinud või kahjustunud prillid või raamid.

Hüvitis

 1. Kindlustushüvitis seisneb selles, et If maksab kindlustuslepinguga ette nähtud ulatuses Pro Optikale hüvitist prillide või raamide parandamise või asendamise eest. Kui enne prillide parandamist või asendamist on vajalik kontrollida kindlustatu nägemisteravust, hüvitab If Pro Optikale nägemisteravuse kontrolli kulu. Kui kindlustatud on ainult raamid (vt p 5), nägemisteravuse kontrolli kulu ei hüvitata.
 2. If ei maksa sama kindlustusjuhtumi eest hüvitist rohkem kui kindlustussumma, millest on lahutatud omavastutus. Omavastutuse suurus on märgitud poliisile.
 3. If ega Pro Optika ei maksa kindlustusvõtjale rahalist hüvitist.

Prillide või raamide asendamine

 1. If maksab prillide või raamide asendamise hüvitist Pro Optikale, kui nende parandamine ei ole tehniliselt võimalik või kui parandamise kulu on suurem kui kindlustussumma. Prillide või raamide asendamise hüvitise suuruseks on kindlustussumma, millest on lahutatud omavastutus. Kui kindlustatud olid prillid (vt p 5), loetakse prillide asendamiseks kogu prillikomplekti (klaasid ja raam) välja vahetamist.
  Kui kindlustatud olid ainult raamid (vt p 5) loetakse raami väljavahetamiseks ainult raami väljavahetamist, prilliklaaside vahetamist arvestamata.
  Pro Optika prillikindlustuse tingimused TPRO-20211 4
 2. Prillide või raamide asendamine tähendab, et kindlustusvõtjal on õigus osta hüvitise ulatuses uued prillid või raamid Pro Optika valikust.
  Asendamise korral peab kindlustusvõtja tasuma Pro Optikale omavastutuse.
 3. Prillide või raamide asendamise korral kindlustusleping lõpeb. Kindlustusleping lõpeb päeval, mil kindlustusvõtja teatas Pro Optikale kindlustusjuhtumist, mille tõttu prillid või raamide asendatakse. Kindlustusleping lõpeb automaatselt, eraldi teadet kindlustuslepingu lõppemise kohta kindlustusvõtjale ei edastata.

Prillide või raamide parandamine

 1. If maksab prillide või raamide parandamise hüvitist Pro Optikale, kui prillide või raamide parandamine on tehniliselt võimalik ja parandamise kulu on väiksem kui kindlustussumma. Parandamise hüvitise suuruseks on parandamise kulu, millest on lahutatud omavastutus. Kui kindlustatud olid prillid (vt p 5), loetakse prillide parandamiseks kogu prillikomplekti (klaasid ja raam) välja vahetamist. Kui kindlustatud olid ainult raamid (vt p 5) loetakse raami parandamiseks ainult raami parandamist, prilliklaasidega seotud kulu arvestamata.
 2. Parandamise korral peab kindlustusvõtja tasuma Pro Optikale omavastutuse.

Omavastutus

 1. Omavastutus on kahju osa, mille kindlustusjuhtumi toimudes maksab kindlustusvõtja ise.
  Kindlustuslepingu rikkumine:
 2. Kui If viivitab hüvitamisega, maksab If viivist vastavalt võlaõigusseadusele.
 3. Ifil on õigus hüvitamisest keelduda või hüvitist vähendada, kui kindlustusvõtja rikkus kindlustuslepingut (sh ohutusnõuded) ja rikkumine mõjutas kahju tekkimist või suurust või kahjujuhtumi asjaolude kindlakstegemist.
 4. Ifil on õigus hüvitis osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui If sai kindlustuslepingu rikkumisest teada alles pärast hüvitamist.

Teadete saatmine

 1. Kindlustusvõtja edastab teated Ifile posti või e-posti teel. If edastab teated kindlustusvõtjale või kindlustatule e-posti teel. If kasutab posti- või e-posti aadressi või telefoninumbrit, mis on poliisil või isiku kodulehel või on muul viisil Ifile teatavaks tehtud.
 2. Kindlustusvõtjal on õigus nõuda koopiat tema poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tehtud tahteavaldusest.
 3. If loeb e-kirja saatjaks isiku, kelle e-posti aadressilt kiri on saadetud, kui see aadress on kindlustuslepingu dokumentides märgitud, isiku kodulehel või muul viisil Ifile teatavaks tehtud.

Ifi kohustus teavitada kindlustusvõtjat

 1. Kui kindlustusperioodi jooksul muutub Ifi nimi või õiguslik vorm, aadress või kindlustusjärelevalve aadress, teavitab If kindlustusvõtjat sellest oma kodulehel või massimeedias.

Kindlustuslepingu lõppemine ja lõpetamine

 1. Kindlustusleping lõpeb poliisil märgitud kindlustusperioodi viimasel päeval.
 2. Kindlustuslepingu saab lõpetada seaduses või kindlustuslepingus toodud juhtudel.
 3. Kolmekümne ühe (31) päeva jooksul arvates päevast, mil If tegi hüvitamise või hüvitamisest keeldumise otsuse, saab nii kindlustusvõtja kui ka If kindlustuslepingu lõpetada, teatades sellest 31 päeva ette.
 4. Kui kindlustusvõtja soovib kindlustuslepingut lõpetada, peab ta pöörduma Pro Optika esindusse või e-posti teel [email protected].

Järelevalve, vaidluste lahendamine, lepingule kohaldatav õigus

 1. Kindlustusvõtjal on õigus esitada Ifi ja kindlustusagendi peale kaebus Finantsinspektsioonile aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn. Lepinguga seotud vaidlused lahendatakse eeskätt läbirääkimiste teel. Vaidluse kohtueelseks lahendamiseks võib pöörduda avaldusega kindlustuslepitusorgani poole (telefon 667 1800; e-post [email protected]; postiaadress Mustamäe tee 46, Tallinn 10612), kus lepitusmenetlus on tasuta. Pro Optika e-poest ostetud kindlustuslepingu korral saab avalduse saab esitada ka internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu http://ec.europa.eu/odr. Kindlustuslepingust tulenev nõue tuleb esitada esmalt Ifile (Lõõtsa 8a 11415 Tallinn või [email protected]). Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.
  Pro Optika prillikindlustuse tingimused TPRO-20211 5

Oluline info Pro Optika e-poest ostetud kindlustuslepingu korral

 1. Isik, kes soovib kindlustust, nõustub kindlustuslepinguga Pro Optika e-poes, lisades ostule prillikindlustuse ning tasudes kindlustusmakse koos prillide või raamide hinnaga.
 2. If edastab poliisi kindlustusvõtja e-posti aadressile kindlustusperioodi alguseks.
 3. Kindlustusleping jõustub vastavalt punktides 7.1 ja 7.2 sätestatule. Kui kindlustusvõtja ei tasu kindlustusmakset hiljemalt prillide või raamide ostu päeval, leping ei jõustu ning Ifil ei ole lepingu täitmise kohustust.
 4. Sideteenuse kasutamise kulud (internet, telefon jms) ei sisaldu kindlustusmakses ning need tasub kindlustusvõtja vastavalt sideteenuse osutajaga sõlmitud lepingule.

Taganemisõigus

 1. Tarbijal on õigus Pro Optika e-poes sõlmitud prillikindlustuse lepingust taganeda 14 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimise päevast, saates lepingust taganemise avalduse e-posti teel aadressil i[email protected] või tavaposti teel aadressil Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn.
 2. Lepingust taganemise avaldusel tuleb märkida kindlustusvõtja pangakonto number, kuhu kanda tagastatav osa kindlustusmaksest. Ifil on õigus pidada tagastatavast summast kinni kindlustusmakse kuni taganemisavalduse esitamiseni kestnud aja eest.

  Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS, kindlustust vahendab OptiPRO OÜ. Tutvu Pro Optika prillikindlustuse teabedokumendi ja tingimustega TPRO-20191. Vajadusel küsi klienditeenindajalt lisainfot.

  Enne 09.05.2021 müüdud lepingutele kehtivad tingimused leiate siit: Pro Optika prillikindlustuse teabedokumendi ja tingimustega TPRO-20191.